World Art Delft & ANBI

World Art Delft / WAD staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een culturele algemeen nut beogende instelling [ANBI]. Donateurs van WAD kunnen gebruik maken van een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken zonder dat deze aftrek wordt begrensd door een drempel of plafond. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Deze zgn. multiplier [vermenigvuldigingsfactor] wordt mogelijk gemaakt door de Geef Wet als extra stimulans voor giften aan culturele ANBI’s. WAD heeft deze status. De voordelen van de Geef Wet gelden voor alle belastingplichtigen. De vermenigvuldigingsfactor geldt in ieder geval voor schenkingen gedaan tot 1 januari 2017.

Gegevens WAD
naam: Stichting World Art Delft
fiscaal nummer: 8066.30.875
KVK: 41147327
contactgegevens: Rotterdamseweg 205
2629 HD Delft
tel. 015 2565589
info@worldartdelft.nl
bestuur:

ir K.M. van der Laan, voorzitter
drs E.H. Bruinsma, penningmeester
J. Sittrop, secretaris
H. Busink, lid
drs Y.P. Elzerman-van Dongen, lid
ir T.S.M. de Haan, lid

doelstelling en beleidsplan: zie missie en visie
jaarverslag: zie jaarverslagen
activiteiten: zie programma
financiën: zie financiële cijfers

 

Sinds het voorjaar van 2012 heeft het vriendenfonds van WAD volledige rechtsbevoegdheid verworven door over te gaan in de Stichting Vrienden van WAD.

De stichting Vrienden van World Art Delft staat als culturele ANBI instelling geregistreerd onder Fiscaal nummer 8511.69.521.

De vrijwillige bijdragen vallen onder het onderstaande fiscale schenkingsregiem.


Giftenaftrek

Giften zijn aftrekbaar als zij zijn gedaan aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Aftrek is alleen mogelijk als de bedoelde instellingen door de Belastingdienst als ANBI zijn aangemerkt. Vereist wordt dat de instelling is gevestigd in lidstaten van de EU, de Nederlandse Antillen, Aruba of een aangewezen mogendheid. De lijst met aangewezen instellingen is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Om aftrek in de inkomstenbelasting te krijgen, kunnen periodieke giften aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI’s) vanaf 1 januari 2014 via een onderhandse akte van schenking in plaats van een notariële akte worden vastgelegd. Dit bespaart notariskosten. De maatregel geldt ook voor periodieke giften aan verenigingen met ten minste 25 leden.

Voor giften die niet in de vorm van periodieke uitkeringen zijn gedaan (de zogenaamde andere giften) geldt een drempel van € 60 of, als dat meer is, 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Tevens geldt voor deze andere giften een maximum van 10% van dat inkomen. Bij partners geldt dat zij hun andere giften en hun verzamelinkomens moeten samenvoegen.

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling kan ook in 2013 in aanmerking worden genomen voor 1,25 keer het bedrag van de gedane gift. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000 van de aan culturele instellingen gedane giften. Meer informatie:www.daargeefjeom.nl.